• הודעה על ניתוק ספקי שירות ב-5 דקות זה מה זה קל!

לצומת לבכם – השירות שמה זה קל בע"מ נותנת בפועל הוא שליחת בקשה לניתוק או עדכון חשבון ולא ניתוק בפועל. מומלץ לבצע מעקב אחר בקשת הניתוק בפועל ישירות מול החברות והארגונים השונים. אין במתן שירות זה התחיבות מצד מה זה קל בע"מ שהחברות השונות אכן ביצעו או יבצעו את הניתוק ברישומים שלהם.

מה זה קל אינה משויכת אף אחד מסימני המסחר ואינה מסונפת למי מחברות אלה. עצם העובדה שאנו מציגים סימן מסחרי של חברות תקשורת, אין בכך כדי להעיד על הסכמתן להצגת הסימן או לפעילות אתר זה.