תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר mazekal.co.il ("האתר"). האתר נועד לאפשר לך לבצע במקום אחד מספר פעולות הכרחיות לטובת מעבר כתובת , לרבות לחבר ולנתק חשבונות צרכן מספקי שירות שונים ("השירות").


מפעילי האתר, מאפשרים לך להגדיר להעביר את כל  או חלק מחשבונות הצריכה (חשמל, מים, ארנונה, גז וכיוצ"ב) על חשבון הדייר הנכנס לנכנס  מטעם הדייר המשלם היוצא ללא צורך לפנות לכל ספק שירות בנפרד.


תנאי שימוש אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ומהווים, יחד עם מדיניות הפרטיות של האתר, הסכם מחייב בינך לבינינו. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי להשתמש בשירות. בכל מקום בתנאים אלה בו מפורט היקף אחריותנו, תהיה הכוונה גם לאחריות עובדינו, מנהלינו וכל הפועלים מכוחנו או בשמנו. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.


השימוש באתר ובשירות


הנך רשאי להשתמש באתר, בשירותיו ובתכניו לצורך שימוש אישי או שימוש מטעם תאגיד אשר הנ"ל מורשה חתימה מטעמו. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד. בהצטרפותך לשירות הנך מאשר שאינך מקבל תשלומים בקשר עם פעילויות עסקיות שאינן חוקיות כשלעצמן, או המסייעות לפעילויות בלתי חוקיות כלשהן. בלא הסכמתנו מראש, במפורש ובכתב, אינך רשאי לאסוף, לסרוק ולהעתיק בכל דרך, ממוחשבת או אחרת, כל תוכן מהאתר. בהצטרפותך לשירות הנך מתחייב להשתמש באתר על פי הדין, ובפרט למלא את חובת הדיווח החלה עליך על פי דיני המיסוי החלים במדינת ישראל. האחריות לדיווח ולתשלום מסים מתוך ההכנסות שיתקבלו דרך השימוש בשירות, ככל שנדרש תשלום על פי דין, חלה עליך בלבד.

בהצטרפותך לשירות אתה מאשר לנו לפעול מטעמך למטרות המוגבלות של השירות ולצורך כך אתה מאשר לנו להחזיק, לקבל ולהעביר כספים בשמך. האישור שלך לאמור יישאר בתוקף מלא עד שחשבון המשתמש שלך ייסגר. אתה מסכים שקבלת התשלום מהצרכן משמעה מילוי כל חובותיו של הצרכן כלפיך. אנו נעביר כספים שהתקבלו בפועל על

ידי צרכניך לחשבון המשתמש שלך, בניכוי סכומים שמגיעים לנו, בהתאם לתנאים אלה.


כרטיסי האשראי בהם השירות תומך


האתר תומך בכל כרטיסי האשראי הגלובליים אשר מוצג על גביהם הלוגו של ויזה, מאסטרקארד, או אמריקן אקספרס. אנו עשויים להסיר או להוסיף כרטיסים שהאתר תומך בהם בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

חברות האשראי וספקי השירותים בהם אנו משתמשים דורשים מאיתנו לציית לכל החוקים, הכללים והתקנות החלים עליהם וכן לתנאי השימוש שנקבעו על ידם. על כן, אנו עשויים להידרש לשנות את תנאי השימוש באתר בהתאם לשינויים שיעשו בתנאי השימוש של חברות אלה. את תנאי השימוש של החברות האמורות ניתן למצוא בקישורים הבאים:www.visa.com www.mastercard.com, www.americanexpress.com, www.zooz.com, www.payoneer.com.


רישום ומסירת פרטים


כספק שירותים לא נוכל לספק לך את השירות אלא אם נרשמת. במהלך ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים – חלקם יהיו בגדר פרטי חובה שיצוינו בהתאם בדפי הרישום, הימנע מפגיעה באחרים ובנו באמצעות הפרטים אותם אתה ממלא. בעתיד כשתבקש להשתמש בשירות שוב, תזוהה לפי פרטי המשתמש שבחרת.

מסירת הפרטים והשימוש בהם כפופים למדיניות הפרטיות של האתר. הנך מאשר כי כל מידע אשר יימסר על ידך הינו מדויק, מהימן ומעודכן.


אנו רשאים לבטל את הרישום שלך לאתר, לחסום את גישתך לשירות או לא לאפשר לך להירשם אליו מלכתחילה, אם לפי שיקול דעתנו נרשמת כדי לבצע פעולה בלתי חוקית (לדוגמה, בדרך של התחזות לאחר), או כדי לפגוע באחרים, או אם פעילותך באתר מפרה צו בית משפט, או מפרה תנאים אלה, או אם קיימת לדעתנו סיבה מוצדקת אחרת לכך, מבלי שנצטרך לנמק את החלטתנו.


הפרטים האישיים שמסרת בעת הרישום (אך לא פרטי אמצעי התשלום) ישמרו במאגר המידע שלנו. הפרטים נמסרים מרצונך החופשי, אולם לא נוכל להעניק לך את השירות בלעדי הפרטים המוגדרים כפרטי חובה.


גישה לחשבון המשתמש


הגישה לחשבון המשתמש שלך באתר מאובטחת באמצעות שם משתמש וסיסמה, ובאמצעות שם המשתמש והסיסמה של חשבון הפייסבוק שלך, אם בחרת להתחבר לאתר באמצעות Facebook Connect או שירות אחר. בעתיד יתכן ונאפשר או נחייב גישה לחשבון המשתמש שלך באמצעות אמצעים אחרים או נוספים, כפי שנראה לנכון.


לך ורק לך ניתנת הזכות להשתמש בחשבון המשתמש שלך באתר. עליך להימנע מלשתפו עם אחרים וכן עליך לשמור בסוד את שם המשתמש והסיסמה ולהימנע מלמסור אותם לאחרים. בהתאם לכך, כל פעילות שתתבצע בחשבון המשתמש שלך הינה באחריותך הבלעדית.


בכל עת נאפשר לך לשנות את הסיסמה ואנו ממליצים לעשות זאת בתדירות גבוהה ככל שניתן וכן בכל מקרה שהתעורר החשש שאחרים נחשפו לסיסמה שלך.


תשלום בגין השירות


אנו גובים עמלה חד פעמית בעבור שירות העברת החשבונות בנכס מסוים אחד במהלך חודש מסוים ללא קשר למספר החשבונות שבחרת להעביר דרך השירות (לדוגמה: אם בחרת להעביר רק חשבון חשמל, ללא ארנונה ומים- עדיין תחוייב בתשלום מלא).  אנו רשאים לשנות את גובה ומבנה התשלום בעבור מתן השירות, לגבות תשלום או להפסיק לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים לפי החלטתנו הבלעדית. בכל מקרה לא תחויב על עמלה שלא הוצג לפניך מראש מחירה. בנוסף ייתכן שתגבנה עמלות נוספות על ידי ספק שירות התשלומים בו בחרת להשתמש. אלה עמלות חיצוניות לשירות ולנו אין שליטה עליהן.


* בתשלום בכרטיס אשראי ייתכן ותחוייב על ידי חברת כרטיסי האשראי בעמלות הכרוכות בהתאם להסכם שלך עם חברת כרטיסי האשראי.

* בתשלום בהוראת קבע בנקאית ייתכן ותחוייב על ידי חשבון הבנק שלך בעמלות הכרוכות במשיכת התשלומים מחשבון הבנק שלך הינך מתבקש להתעדכן בתנאי השימוש והמדיניות של הבנק הרלוונטי.


בכל עת ולפי שיקול דעתנו נוכל לשנות או לעדכן את תהליך ביצוע התשלום באתר, לרבות האמצעים הזמינים לתשלום ואופן סליקתם. בנוסף, בכל עת נוכל להציע שירותים ומוצרים נוספים באמצעות האתר – בין שלנו ובין של אחרים, בחינם או בכפוף לתשלום.


היסטוריית העברות ותשלומים


כאשר תשלום יועבר לחשבון המשתמש שלך, אנו נעדכך אודות ההעברה באמצעות האתר ונספק לך אישור עסקה. האישור יהווה ראיה לביצוע ההעברה בפועל. בכפוף לנדרש על פי חוק, אתה נושא באחריות בלעדית לעריכה ושמירת רשומות של כל העסקאות, הנתונים והעברת התשלומים הקשורים לחשבון המשתמש שלך וכן את כל המידע אודות השימוש שלך באתר.


התכנים שלך המועלים לאתר הם שלך ובאחריותך. מה זה קל איננה נושאת באחריות לתוכן שלך, או לתכנים שמעלים משתמשים אחרים, ובכלל זה לאמיתותם, למהימנותם או לחוקיותם, ולכל פעולה הנעשית בקשר איתם.


ביטול עסקה


עם ביצוע התשלום ולאחר שהפרטים ואו מסמכים הנדרשים הועלו לאתר (או לאחר 48 שעות לרבות העברה חלקית של הפרטים ואו מסמכים לא הועלו) השירות מסופק באופן מיידי ולכן לא ניתן לביטול. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הלקוח רשאי לבטל בכתב את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך גילוי/חשבונית לפי המאוחר, בתנאי שהביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

בעת ביטול רשאי העסק לגבות דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם. יחד עם זאת עם העברת החומר הדרוש או חלק ממנו לצורך העברת החשבונות, עדכון כתובת או כל שירות אחר של החברה, הרי שהשירות מתחיל להינתן בו במקום, ולכן אין אפשרות לבטל את העסקה משלב העברת המסמכים (לרבות העברה חלקית) ממזמין השירות למפעיל. במקרה של ביטול עסקה עקב אי התאמה, או בשל אי אספקת השירות במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.


תוכן אסור


אין באתר מקום לתוכן בלתי חוקי (כדוגמת, לשון הרע, פגיעה בזכויות יוצרים, בפרטיותו של אדם וכיוצא באלה), ניבולי פה, גסות רוח, איומים, ביטויים גזענים והתבטאויות המכוונות לפגוע באחרים (לדוגמה, פרסום פרטים אינטימיים על אדם, ללא רשותו), תוכן מיני, קוד תוכנה זדוני (וירוסים, סוסים טרויאניים וכו') וכל תוכן שאיננו קשור לאופיו ומהותו של האתר. עליך להימנע מלהעלות לאתר תוכן מסוג זה.


קישורים


תנאי שימוש אלה חלים על האתר בלבד והם אינם חלים על יישומים ו/או אתרים אחרים המקושרים לאתר. איננו שולטים או מפקחים על היישומים ו/או אתרים אחרים ואיננו נושאים באחריות לנעשה בהם. הפעילות בהם כפופה לתנאים אחרים המוצעים על ידי בעליהם ואנו ממליצים לעיין בהם היטב ולקבל החלטה מושכלת ביחס לשימוש בהם.


בכל עת ניתן לפנות אלינו ולדווח על קישור לאתר או אתר אחר שלדעתך תכניו פוגעניים או בלתי חוקיים. אנו נבחן את פנייתך ובהתאם לשיקול דעתנו נחליט אם להותיר את הקישור על כנו, או לבטל אותו, אולם לא נישא בכל אחריות בקשר לאתר או לאתר המקושר או לקישור אליו, בין אם החלטנו להסיר את הקישור ובין אם לא.


תכנים מסחריים


אנו עשויים להציב באתר תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום ממפרסמים שונים. איננו כותבים, בודקים או עורכים את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם ולא נשא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, חלה על המפרסמים. פרסום התכנים המסחריים אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים.


פרטיות


מדיניות הפרטיות של האתר מתארת את האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות באתר. פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו. המדיניות העדכנית נמצאת בכתובת: /מדיניות-פרטיות /mazekal.co.il


קניין רוחני


האתר כולל ממשקי משתמש, עיצובים גראפיים, איורים, טקסטים, צלמיות (icons), קוד תוכנה ועוד. כל אלה מוגנים בזכויות יוצרים וחלקם אף באמצעות זכויות קנין רוחני נוספות כדוגמת סימני מסחר וסודות מסחר. מלוא הזכויות בתכנים אלה הם בבעלותנו או שקיבלנו רשות של אחרים להשתמש בהם באתר.

מלבד הרשות שניתנה לך במפורש להשתמש באתר, כמפורט בתנאים אלה, אין לעשות באתר ואין להרשות לאחרים לעשות באתר ובכל מרכיב הכלול בו שימוש שלא הותר במפורש.


סימני המסחר של הספקים השונים והסמלילים של הרשויות השונות המופיעים באתר נועדו לאפשר לך המשתמש לבחור ביתר נוחות את ספק השירותים ממנו תבקש להתחבר/ להתנתק / להחליף חשבון או לבצע כל פעולה אחרת. אין בהופעתם כדי להעיד על זיקה, קשר, או תמיכה באתר, על ידי מי מהן.


זמינות


ככלל, האתר נגיש מכל מכשיר סלולר חכם המחובר לאינטרנט ונעשה כל מאמץ סביר כדי שיהיה זמין בכל עת. יחד עם זאת, אנו עשויים לחסום, בעצמנו או באמצעות צד שלישי מטעמנו, את הגישה לאתר לשם הגנה על האתר ומניעת הפגיעה בו, במשתמשיו, בלקוחותיו ובנו.


לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות האתר, בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של האתר, מערכות התוכנה של האתר, שינויים ותחזוקה שאנחנו מבצעים באתר ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש באתר ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יחד עם זאת, לא נישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מהן.


אחריות


התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS"). לא נוכל להתאים אותם לצרכיך האישיים. עליך לבדוק את האתר והשירות ולודא שהם מתאימים לצרכיך ולמטרותיך בטרם התשלום.


השירות עשוי להיות לא זמין, לא פעיל, לא מתפקד או פגום, וכי עליך מוטלת החובה לוודא כי ההוראה לרשויות אכן בוצעה. עוד ידוע לך כי האתר ומפעיליו לא יהיהו אחראיים, בשום מקרה או משום סיבה, לכל נזק שיגרם לך, לציוד בבעלותך, לשמך הטוב, לצדדים שלישיים או לספקי שירות מתמשך כתוצאה משימוש בשירות על ידך.


אנו לא נהיה אחראים בגין פעילות גביה, משפטית, מנהלית, כנגדך בשום מקרה, לא בגין אי-ניתוק ולא בגין קנסות, ואין בשימוש באתר כדי להקים חבות כלפיך, ובוודאי שאין האמור באתר מהווה התחייבות או חוות דעת משפטית.


אנו, בהתאם למידע שסיפקת באתר,  נכין את הטפסים וננסה לשלוח  לספקי השירות השירות על מנת לבצע חיבור או ניתוק של חשבונות באמצעים העומדים לרשותנו ולפי אמצעי קבלת השדר של הספקים (פקס, אי מייל, API).


הנך נדרש למלא מידע נכון ואמיתי בלבד, ולא להשתמש בשירות על מנת להתנתק משירותים שאינך מנוי אליהם או על מנת לנתק אחרים. אתה תהיה אחראי כלפינו בגין כל נזק שיגרם לו בגין שימוש לרעה על ידך.


כמו כן, מאחר והאתר פועל במערכות אוטומטיות, באחריותך לוודא שאכן נותקת במועד, ולא תישמע ממך טענה, כי הסתמכת על דיווח המערכת האוטומטית שלנו הנך אחראי באופן בלעדי לכל ההשלכות, הנזקים וההפסדים אשר עלולים להיגרם לנו, באופן ישיר או עקיף, כתוצאה משימוש באתר המפר את תנאים אלה או את הוראות הדין, שנעשה על ידך.


אחריות כלפי צדדים שלישיים


הנך מייפה את חברת מה זה קל בע"מ ומי מטעמה לפעול מול הרשויות, הספקים והתאגידים השונים לצורך העברת/ עדכון חשבונות לפי הנחייתו באתר ומול שירות הלקוחות. חברת מה זה קל בע"מ רשאית להעביר ייפוי כוח זה או כל חלק ממנו לאחר/ים מטעמה. הנך מוותר על כל תביעה ו/או טענה כנגד חברת החשמל, הרשויות המקומיות, תאגידי המים וכל ספק אחר  בגין מסירת המידע בקשר לחוזה ו/או לחשבון ו/או מקום הצרכנות, לרבות, אך לא רק, תביעה ו/או טענה מכח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1891 ,ו/או מכח פקודת הנזיקין [נוסח חדש].


הפרה ושיפוי


אם תפר תנאים אלה, אתה מתחייב לשפות ולפצות את החברה המפעילה את האתר, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה, מיד עם דרישההראשונה שלנו . עבור כל הוצאה (לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין), תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק מכל סוג, שייגרמו להם.


אבטחת מידע


אנו מפעילים מערכות ונהלים לאבטחת מידע באתר אך אין במערכות אלו בטחון מוחלט. אי-לכך, איננו מתחייבים שהאתר והשירותים הכלולים בו יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית וזליגת מידע.


שינויים באתר והפסקת השירות


אנו רשאים לשנות מעת לעת את תכניו, שירותיו וזמינותו של האתר. מטבעם, שינויים מעין אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות והפרעות. אנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יחד עם זאת, לא נישא באחריות לאי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מהן.


אנו רשאים להפסיק מדי פעם את השירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. כמו-כן אנו רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם.


אנו נפרסם באתר או באמצעי מקובל אחר, הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים נחזיק את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן נהיה רשאים למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.


דין


הדין החל על השימוש באתר, על הזמנתך ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד.


שינוי תנאי השימוש


אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש, בשל שינויים ועדכונים באתר עצמו, שינויים במערכות ותשתית טכנולוגיות, עדכוני חוק ועוד. אם השינוי בתנאי השימוש הוא מהותי, נפרסם על כך הודעה באמצעים המקובלים, ונבקש ממך את הסכמתך לתנאים המעודכנים. תוכל שלא להסכים לשינוי אך אז לא תהיה רשאי להמשיך ולהשתמש באתר.


פנה אלינו


אנו מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכויותיהם של לקוחות האתר. אם אתה סבור, כי השימוש באתר או התוכן בו פוגע בך מטעם כלשהו, או מכל סיבה אחרת, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם: [email protected]


1. מה זה קל בע"מ יהא רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה בכל עת.


2. ידוע לך כי מה זה קל בע"מ אינו צד להתקשרות בינך לבין ספקי השירות המתמשך, וככזה אינו יודע האם קיימים בתכנית לה הנך מנוי קנסות יציאה, התחייבויות וכל חובה אחרת המוטלת עליך בהיותך לקוח. הנך מכיר בכך שנתק לא יהיה אחראי במידה ויוטלו עלייך קנסות, חובות, הוצאות ו\או כל דמים אחרים בגין התנתקותך. חשוב שתדע שבמקרה של ניתוק יתכנו קנסות, חובות וכדומה עשויים לעמוד נגדך, וספקיות השירות יכולות לדרוש אותם.


3. אין באתר זה ו/או בשירות המוצע בו משום מתן חוות דעת מקצועית ו/או משפטית.


4. מה זה קל בע"מ רשאי לספק לך שירות להשוואת מחירי חבילות תקשורת וכן לאפשר לך לפנות, על פי בקשתך לספקי תקשורת על מנת לקבל מהם הצעות לשירותי תקשורת.


5. המידע המופיע בשירות השוואת המחירים מסופק על ידי צדדים שלישיים ונתק אינו ערב לטיבו או למהימנותו, וכל הצעה שכזו הינה באחריות נותן השירות בלבד.


6. בעבור השימוש בשירות ובאתר, יהא רשאי מה זה קל בע"מ לגבות תשלום בעת שליחת ההודעה בתעריפים שיקבעו מעת לעת. נכון ליום זה, ההודעות נשלחות ללא חיוב.

 

מדיניות החזר כספי מלא


במידה ובתוך שבעה ימי עסקים לא הוגשה הבקשה להחלפת צרכנים אצל ספק מסוים שבחרת, בכפוף לרשימת הסייגים לעיל, אזי אנו נשיב לך את כספך בחזרה בתוך 14 יום מהמעוד בו פנית אלינו.


מקרים בהם לא יושב כספך

1.     במקרה בו הספק יטען כי קיים כלפיך חוב או חובה מצידך אשר מונע ממנו להעביר את החשבון

2.     במקרה בו אמצעי התשלום שסיפקת אינו מאפשר גבייה על ידי הספק הרלוונטי

3.     בכל מקרה בו אנו פעלנו כמתחייב בהסכם זה ומסיבה שלא תלויה בנו לא עבר הרישום כמובטח.


היסטוריית העברות ותשלומים

 

כאשר תשלום יועבר לחשבון המשתמש שלך, אנו נעדכך אודות ההעברה באמצעות האתר ונספק לך אישור עסקה. האישור יהווה ראיה לכאורה לאישור ביצוע ההעברה בפועל כפי שנתקבל מהספק הרלוונטי או מי מטעמו. בכפוף לנדרש על פי חוק, אתה נושא באחריות בלעדית לעריכה ושמירת רשומות של כל העסקאות, הנתונים והעברת התשלומים הקשורים לחשבון המשתמש שלך וכן את כל המידע אודות השימוש שלך באתר.


התכנים שלך המועלים לאתר הם שלך ובאחריותך. אנו איננה נושאת באחריות לתוכן שלך, או לתכנים שמעלים משתמשים אחרים, ובכלל זה לאמיתותם, למהימנותם או לחוקיותם, ולכל פעולה הנעשית בקשר איתם
התחל שיחה
1
היי... אנחנו מה זה קל ☺️ איך אפשר לעזור?
מה זה קל - בירוקרטיה בקליק
היי 👋

ברוכים הבאים למה זה קל - בירוקרטיה בקליק
איזה כיף שפנית אלינו
איך נוכל לעזור היום?

כדי להתחיל
העברת חשבונות
עדכון כתובת בתעודת זהות
יש לכם שאלה? ממש נשמח לשמוע ממכם בכל דרך שתרצו 🙏 ☺️
למשל בוואטסאפ